GDPR

1. Ochrana osobných údajov – všeobecné informácie

Spoločnosť Juba s.r.o, rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi internetové stránky spoločnosti. Tieto Zásady ochrany súkromia („Ochrana osobných údajov“) Vám poskytujú informácie ako Pedes s.r.o používa Vaše osobné údaje v súlade s platnou legislatívou.

  • Správa údajov:
  • Juba s.r.o
  • Sládkovičova 42
  • Banská Bystrica

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na internetové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom hyperodkazov na internetových stránkach spoločnosti Pedes s.r.o. Spoločnosť Pedes s.r.o, nie je zodpovedná za zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov na odkazovaných stránkach. Hlavne neprijímame žiadnu zodpovednosť za porušenie ustanovení právnych predpisov alebo poškodenie práv, ku ktorým dôjde alebo môže dochádzať na takýchto stránkach alebo prostredníctvom týchto stránok.

2. Zber, využívanie, spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Juba s.r.o zbiera tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá užívateľ spoločnosti svoj dobrovoľný súhlas. Vyjadrením súhlasu užívateľ zároveň prejavuje súhlas s podmienkami spracovania osobných údajov.

Otvorením týchto internetových stránok sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na našich serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky a podpory. Tieto údaje zahŕňajú meno poskytovateľa pripojenia na internet, v niektorých prípadoch Vašu adresu internetového protokolu (IP), verziu softvéru Vášho prehliadača, operačný systém počítača, ktorý používate k prístupu na naše internetové stránky, internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste naše internetové stránky otvorili a v niektorých prípadoch aj všetky vyhľadávané heslá, ktoré ste zadali pri prehľadávaní našich internetových stránok. V závislosti od okolností môžu byť tieto údaje využité na vytvorenie si predstavy o niektorých užívateľoch našich internetových stránok. Avšak v tejto súvislosti nepoužívame žiadne údaje vzťahujúce sa na konkrétnu osobu.

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnymi predpismi alebo nad rámec Vami určený vo Vašom súhlasnom vyhlásení. Vaše osobné údaje poskytneme výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov budú zverejnené na týchto internetových stránkach. To Vám umožní kedykoľvek sa informovať o tom, ktoré údaje uchovávame a ako tieto údaje zbierame a využívame.

3. Bezpečnosť

Spoločnosť Juba s.r.o, bude uchovávať Vaše údaje v bezpečí a z toho dôvodu uskutoční akékoľvek preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti ich strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu.

4. Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov

Spoločnosť Juba s.r.o nemieni získavať osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov. V nevyhnutných prípadoch spoločnosť Juba s.r.o jasne upriami pozornosť osôb mladších ako 18 rokov na vhodnom mieste na skutočnosť, že nemajú poskytovať žiadne osobné údaje.

5. Doba uchovávania

Spoločnosť Juba s.r.o bude uchovávať Vaše osobné údaje len tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromažďované, v medziach stanovenými právnymi predpismi a v súlade s právnym a regulačnými požiadavkami

Podľa platných právnych predpisov máte právo požiadať o prístup, opravu, vymazanie Vašich údajov alebo namietať proti ich spracovaniu na základe legitímnych dôvodov, zaslaním e-mailu na pedesba@gmail.com alebo poštou na adrese uvedenej vyššie.

Podľa platných predpisov je potrebné, aby bola Vaša žiadosť podpísaná, doplnená o fotokópiu dokladu totožnosti s Vaším podpisom vrátane adresy na zaslanie odpovede.

6. Používanie na sociálnych médiách

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie Plug-ins (“plug-ins”) sociálnej siete facebook.com. Súvisiace služby poskytujú spoločnosti Facebook Inc.. (“poskytovateľ”).

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Prehľad Facebook plug-ins a ich vzhľadu nájdete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Plug-in poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania stránok prihlásený do svojho užívateľského účtu na Facebooku, poskytovateľ vie získať informácie o Vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj užívateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií plug-in (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.

Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook a o právach a dostupných možnostiach ochrany Vášho súkromia v týchto prípadoch nájdete na: http://www.facebook.com/policy.php

Ak chcete zabrániť sociálnej sieti, aby Vašu návštevu stránok prepojili s Vaším užívateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného užívateľského účtu pred vstúpením na naše stránky.