Reklamačný poriadok

/Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok 2020-03-18T09:45:17+01:00

Reklamačný poriadok

 

Spoločnosti JUBA spol. s. r. o. platný od 01. 01. 2020

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť JUBA, spol. s. r. o. (ďalej len „predávajúci“) vydáva tento reklamačný poriadok, ktorým informuje spotrebiteľa (ďalej „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv, a to v súlade s ustanovením §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
 2. Tento reklamačný poriadok musí byť v zmysle ustanovenia §18 ods. 1 zákona umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v každej prevádzkarni predávajúceho. Predávajúci ho zverejní aj na svojej internetovej stránke www.juba.sk.

Článok II.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

 1. V zmysle §619 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 2. Všeobecná záručná doba na tovar dodávaný predávajúcim je v zmysle ust. §620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov, ak predávajúci neposkytne v záručnom liste dlhšiu záručnú dobu.
 3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
 4. V prípade použitých vecí (napríklad vystavená vzorka), kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.
 5. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 6. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 7. Záručné doby začínajú plynúť v zmysle ods. 1 tohto článku prevzatím veci kupujúcim.
 8. Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.
 9. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 10. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.
 11. Ak predávajúci pri zakúpení tovaru dá kupujúcemu dar, na tento sa nevzťahuje zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru.

Článok III.

PRIEBEH PREKLAMAČNÉHO KONANIA

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. Za reklamáciu je možné považovať len taký úkon kupujúceho, z ktorého je jednoznačne zrejmé akú vadu kupujúci vytýka a aké nároky zo zodpovednosti za vady si v súvislosti s vytýkanou vadou uplatňuje. Akékoľvek iné úkony kupujúceho, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa predchádzajúcej vety sa za reklamáciu nepovažujú.
 2. Reklamáciu musí kupujúci uplatniť u predávajúceho, resp. v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky, alebo poskytované služby alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.
 3. Kupujúci je povinný uskutočniť reklamáciu buď písomnou formou, alebo osobne v prevádzkarni predávajúceho, kde bude o reklamácii spísaný písomný protokol. V rámci reklamácie je zároveň povinný predložiť predávajúcemu reklamovaný výrobok na posúdenie oprávnenosti reklamácie. V prípade, ak predloženie reklamovaného výrobku nie je objektívne možné (napr. z dôvodu jeho zabudovania, nadrozmernosti a pod.) alebo pri reklamácii služby, kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu vykonanie obhliadky oprávnenou osobou a poskytnúť predávajúcemu a oprávnenej osobe všetku potrebnú súčinnosť. Ak kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, lehota na vybavenie reklamácie sa primerane predlžuje o dobu pretrvávajúceho porušenia uvedenej povinnosti zo strany kupujúceho; v prípade, ak kupujúci neumožní vykonanie obhliadky oprávnenou osobou alebo neposkytne predávajúcemu v tejto súvislosti potrebnú súčinnosť najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, predávajúci je oprávnený reklamáciu zamietnuť.
 4. Pri reklamácií je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe, resp. poskytnutí služby a záručný list ak bol predávajúcim vystavený. V prípade reklamácie tovaru je kupujúci povinný, ak to okolnosti umožňujú, predložiť poškodený tovar.
 5. V prípade, že tovar zakúpený kupujúcim bol montovaný a nebol namontovaný predávajúcim alebo ním poverenou osobou, je kupujúci povinný k reklamácii predložiť:

Ÿ doklad o spôsobilosti na vykonanie montáže osoby, ktorá montáž vykonala

Ÿ doklad osvedčujúci kontrolu a vyhodnotenie výsledkov merania technických parametrov pre pokládku, resp. inštaláciu podlahových krytín (rovinnosť podkladu, vlhkosť a teplota v mieste inštalácie, vlhkosť podkladu)

Ÿ v prípade, že predmetom reklamácie je dodržanie špecifických parametrov požadovaných zákazníkom (výkresy atypu a pod.), môže predávajúci pre posúdenie reklamácie požadovať od kupujúceho taktiež predloženie tejto dokumentácie.

 1. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu – (§622 a 623 Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný následne určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 2. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

§622 Občianskeho zákonníka

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti vec, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§623 Občianskeho zákonníka

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 1. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa čl.III bod 7.
 1. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

         Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,-€. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5,-€ s DPH.

 

IV. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

 1. Predávajúci je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.
 2. Predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov.Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru alebo kupujúceho oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno označiť.
 3. Pri predaji použitého alebo upravovaného výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musí predávajúci na túto skutočnosť kupujúceho vopred upozorniť. Takýto výrobok je predajca povinný predávať oddelene od ostatných výrobkov.
 4. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Ak je podmienkou na kúpu výrobku alebo poskytnutie služby kúpa iného výrobku alebo poskytnutie inej služby, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o cene tohto iného výrobku alebo o cene tejto inej služby spolu s cenou za predávaný výrobok alebo poskytovanú službu.
 5. Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou.
 6. Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené

a) obchodné meno a sídlo predávajúceho

b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,

c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa.

 1. Predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku s kupujúcim, musia mať označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od kupujúceho.
 2. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň. Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči kupujúcim, najmä kde môže kupujúci uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne.
 3. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené

a) obchodné meno a sídlo predávajúceho

b) adresa prevádzkarne,

c) dátum predaja,

d) názov a množstvo výrobku alebo druh služby,

e) cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.

 1. Pri predaji výrobku s následnou dodávkou musí doklad obsahovať miesto určenia, dátum a čas dodávky.
 2. Pri predaji použitého výrobku alebo upravovaného výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musia byť tieto skutočnosti v doklade zreteľne vyznačené.
 3. Predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu.
 4. V prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.
 5. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.
 6. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.   Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky zmeniť tento reklamačný poriadok.

2.   Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť od 01.01. 2020.

 

JUBA, spol. s r.o.

v zast. Ing. Juraj Bajdich – konateľ

Free Ringtones - Lyrics